V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ: Filip Rumann – Hybadlo, so sídlom: Jasovská 3038/3, 851 07 Bratislava-Petržalka, Slovensko, IČO: 50057332, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava pod číslom: 110-289025, v zastúpení/kontaktná osoba: Filip Rumann, tel. č.: +421 918 666 820, e-mail: hybadlo@gmail.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“), používa súbory cookie a podobné technológie.

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa www.hybadlo.eu ukladané do Vášho zariadenia (počítača
alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Cookies je možné triediť podľa ich typu, trvania a kategórie.

Cookie podľa druhu:

 • Súbory cookie prvej strany: Súbory cookie, ktoré sa umiestňujú na Vašom webe.
 • Súbory cookie tretích strán: Súbory cookie, ktoré umiestňujú a používajú tretie strany.

Cookie podľa doby trvania:

 • Relácie (prechodné) súbory cookie: Tieto súbory cookie sa vymažú, keď návštevníci stránok zatvoria svoje prehliadače a nepoužívajú sa na zhromažďovanie informácií zo svojich počítačov. Spravidla ukladajú informácie vo forme identifikácie relácie, ktorá osobne neidentifikuje používateľa.
 • Trvalé (trvalé alebo uložené) súbory cookie: Tieto súbory cookie sa ukladajú na pevný disk návštevníka stránok, kým nevyprší ich platnosť (v určený dátum vypršania platnosti) alebo kým sa neodstránia. Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie identifikačných informácií o používateľovi, ako je napríklad správanie pri surfovaní na webe alebo preferencie používateľa pre konkrétnu stránku.

Cookies podľa kategórie:

 • Prísne potrebné súbory cookie / základné cookies: Sú to súbory cookie, ktoré Vám umožňujú prezerať naše stránky. Sú tiež potrebné z bezpečnostných dôvodov.
 • Funkčné cookies: Tieto cookies „zapamätajú“ zaregistrovaných návštevníkov / zákazníkov, aby sa zlepšila ich používateľská skúsenosť.

Ako používame cookies

Na webových stránkach Prevádzkovateľa používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, tzv. cookies. Záujem Prevádzkovateľa o optimalizáciu webovej stránky sa môže považovať za oprávnený v zmysle GDPR.

Ako kontrolovať cookies

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie cookies

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.

Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Bližšie informácie o nastavení používania súborov cookies prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov nájdete na:

Vaše práva

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní (máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či sa spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať k nim prístup a informácie podľa čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR (napr. pri zmene Vašich osobných údajov),
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 GDPR (napr. ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne),
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia),
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, na základe ktorého môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (napr. ak sa domnievate, že sú spracúvané v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, námietku môžete uplatniť aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania),
 • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas podľa čl. 7 bodu 3 GDPR,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Vo veci spracúvania Vašich osobných údajov a/alebo uplatnenia Vašich práv sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy: hybadlo@gmail.com. Za účelom overenia Vašej identity je potrebné v žiadosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska. O spôsobe vybavenia Vašej žiadosti Vás upovedomíme do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovej stránke Prevádzkovateľa: hybadlo.eu v časti Ochrana osobných údajov.